Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

"Malujemy Chiny"

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat Chin. Pobudzenie do twórczego działania ze szczególnym uwzględnieniem przyrody, architektury, literatury i sztuki. 
Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych prac i prezentowanie ich na wystawach krajowych i zagranicznych. 
Termin nadsyłania prac: 01 luty 2019 r.

Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody rzeczowe !

 

Regulamin Konkursu oraz Kryteria Konkursu

Konkurs o zasięgu międzynarodowym dla artystów profesjonalnych. Wyłącznym organizatorem konkursu jest Sonrisa Group Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej organizatorem). 
W porozumieniu i przy współpracy z: International Institute of Art and Business 

* W konkursie mogą uczestniczyć artyści profesjonalni i studenci ostatnich lat studiów artystycznych. 
* Konkurs o zasięgu międzynarodowym 
* Udział w konkursie jest bezpłatny 
* Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę 
* Każda praca musi być podpisana na odwrocie
* Pracę muszą być wykonane technikami szlachetnymi tj. malarstwo, grafika
* Prace (wyłącznie płaskie) należy nadsyłać w sztywnym opakowaniu, nieoprawione
* Wraz z pracami należy wysłać wypełnioną Kartę Zgłoszenia (link do pobrania na dole strony)
* Przesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu
* Dostarczenie prac Organizatorowi jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Organizatora
* Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nadsyłanych prac w TV, Internecie, prasie, katalogach, biuletynach oraz innych nośnikach danych bez uiszczania autorom honorariów
* Organizator zapewnia sobie prawo do eksponowania prac na wystawach oraz ekspozycjach krajowych i zagranicznych
* Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność Organizatora

Rada Programowa i Jury Konkursu

 1. W ramach konkursu Organizator powołuje Radę Programową Konkursu.
 2. Rolą Rady Programowej jest opracowanie zasad konkursu, w szczególności poprzez opracowanie kryteriów oceny zgłoszonych projektów i uczestników konkursu
 3. Rada Programowa ma zadanie weryfikację przestrzegania zasad konkursu.
 4. Rada Programowa powoła Jury składające się z osób reprezentujących środowisko artystyczne oraz ekspertów z dziedzin pokrewnych, w tym przedstawicieli środowisk akademickich i naukowych. 
 5. W skład Rady Programowej wchodzą: 
  Joanna Szydłowska - Przewodnicząca Rady Konkursu
  Daniel Norbert Jankowski - Prezes Fundacji 
  Bartosz Niebrzydowski
  Teresa Soldenhoff
 6. Wybrane przez Jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora za pośrednictwem Internetu lub listownie.
  Skład Jury:
  Marzena Cecylia Karcz
 7. Nagrody regulaminowe:
  I nagroda rzeczowa
  II nagroda rzeczowa
  III nagroda rzeczowa

Termin Konkursu

Uczestnicy mogą nadsyłać prace do 01 lutego 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:
ul. Targowa 63 lok. 3
03-729 Warszawa
lub składać osobiście pod wyżej wskazanym adresem.

Postanowienia końcowe 

Regulamin Konkursu został udostępniony m.in. na stronie Organizatora www.sonrisagroup.com.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych lub innych informacji związanych ze zgłaszaniem prac konkursowych.
Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach nieuregulowanych regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Karta zgłoszenia udziału w konkursie